Vedtægter for Møllepigerne Mølleåens Golf Klub

§ 1. Klubbens navn

Klubbens navn er: Møllepigerne Mølleåens Golf Klub (i det følgende benævnt klub/klubben).

Klubbens adresse er: c/o Mølleåens Golf Klub, Rosenlundvej 3, Bastrup, 3540 Lynge.

Klubben har hjemsted i Allerød Kommune.

§ 2. Formål

Klubbens formål er at fremme:

  1. - den konkurrenceprægede del af golfsporten ved at afholde en løbende golfturnering og andre golfturneringer hvert år gennem hele golfsæsonen, og
  2. - klublivet i klubben og i Mølleåens Golf Klub gennem socialt samvær, som vil blive tilstræbt gennem hele golfsæsonen på tværs af Mølleåens Golf Klubs øvrige klubber og medlemmer. Der skal være fokus på førnævnte i forbindelse med tilrettelæggelsen og gennemførelsen af turneringerne, gennem selskabelige arrangementer, udflugter til andre golfbaner og ved andre lignende tiltag.

§ 3. Medlemskab

Som medlem kan optages alle Mølleåens Golf Klubs voksne, kvindelige fuldtidsmedlemmer, som er fyldt eller fylder 18 år i indmeldelsesåret, og som har et spille-hcp. på højst 54.

Medlemskab tegnes for et kalenderår ad gangen.

§ 4. Kontingent

Medlemskontingentet for et kalenderår besluttes af den ordinære generalforsamling i kalenderåret forinden.

Et medlemskontingent kan ikke tilbagebetales hverken helt eller delvis ved udmeldelse af klubben uanset årsagen til udmeldelsen.

§ 5. Bestyrelsen

5.A.     Valg

Klubben ledes af en bestyrelse på højst 8 personer, som vælges blandt klubbens medlemmer på den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen. På hver ordinære generalforsamling vælges op til 4 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant. Genvalg kan finde sted til alle poster.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand samt andre nødvendige funktionsansvarlige.

Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder bestyrelsen inden den næste ordinære generalforsamling, så kan de øvrige bestyrelsesmedlemmer supplere sig, dog skal den af generalforsamlingen valgte suppleant først indtræde i bestyrelsen.

5.B.     Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden og efter behov. Bestyrelsen skal dog afholde mindst 3 bestyrelsesmøder per valgperiode.

Bestyrelsen fastsætter selv sin Forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmerne er tilstede, enten fysisk eller via telefon/videolink, fx Skype. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøderne, men de har ikke stemmeret i bestyrelsen.

5.C.     Opgaver

Bestyrelsen har ansvaret for den daglige ledelse af klubben. Bestyrelsen fordeler selv ansvaret for de respektive opgaver imellem bestyrelsesmedlemmerne.

Bestyrelsen tegnes af formanden og den økonomiansvarlige. Prokura kan meddeles skriftligt.

Bestyrelsesformanden er klubbens kontaktperson ift. Mølleåens Golf Klub.

Bestyrelsen skal sørge for afviklingen af klubbens matcher, skal foreslå og forestå særlige arrangementer samt skal understøtte den sociale del af klublivet.

Bestyrelsen kan til generalforsamlingen foreslå kandidater til den kommende bestyrelse.

Bestyrelsen kan oprette diverse udvalg.

§ 6. Regnskab og Økonomi

Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

Formanden og den økonomiansvarlige sørger for regnskabet. 

Endvidere skal den økonomiansvarlige sørge for at udarbejde opgørelse over indtægter og specifikation af udgifter samt for at udarbejde årsregnskab, som skal fremlægges på den ordinære generalforsamling.

Klubbens økonomiske midler skal indsættes på klubbens bankkonto.

Det er udelukkende klubbens formue, som hæfter for klubbens forpligtelser. Således hæfter klubbens medlemmer ikke for klubbens forpligtelser.

På den årlige ordinære generalforsamling vælges en revisor. Genvalg kan finde sted.

§ 7. Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.

Den årlige ordinære generalforsamling skal afholdes i september og skal indkaldes skriftligt med mindst 2 ugers varsel af bestyrelsen ved fremsendelse pr. mails, ved opslag på Facebook og ved opslag på tavlen i klublokalet eller i damernes omklædningsrum i Mølleåens Golf Klub.

Indkaldelsen skal som minimum indeholde følgende dagsorden for den årlige ordinære generalforsamling:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning angående det forgangne år.
  3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse samt af budget til orientering.
  4. Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende kalenderår.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleant.
  7. Valg af revisor.
  8. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være klubbens formand skriftligt i hænde senest 7 dage før den pågældende generalforsamling. Fremsendelse per e-mail anses i denne sammenhæng for skriftligt.

På den ordinære generalforsamling er dagsordenen som i indkaldelsen, dog suppleret med underpunkter til punkt 5. angående eventuelle rettidigt indkomne forslag fra klubbens medlemmer eller fra bestyrelsen.

På såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger træffes afgørelser ved almindelig stemmeflerhed bortset fra de i § 9 og §10 anførte tilfælde. Blanke stemmer tæller ikke med i opgørelsen af de afgivne stemmer.

Hvis stemmeantallet er lige, så er forslaget forkastet, medmindre det drejer sig om valg af personer, hvor der i så fald foretages lodtrækning af dirigenten for generalforsamlingen.

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling

En ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af klubbens medlemmer skriftligt forlanger det med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet.

En ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest en måned efter kravets fremsættelse og skal indkaldes med mindst 8 dages skriftligt varsel efter samme fremgangsmåde som for en ordinær generalforsamling, jf. § 7.

Angående afstemninger på ekstraordinære generalforsamlinger henvises til reglerne i § 7.

§ 9. Vedtægtsændringer

Forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændringer skal medfølge indkaldelsen til generalforsamlingen.

Vedtægtsændringer skal vedtages med et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer fra de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Blanke stemmer tæller ikke med i opgørelsen af de afgivne stemmer.

§ 10. Klubbens opløsning

Klubben kan kun opløses ved beslutning på en generalforsamling. Afgørelsen træffes efter reglerne for vedtægtsændringer, jf. § 9.

Såfremt klubben opløses, så bestemmer generalforsamlingen efter reglerne om vedtægtsændringer til hvilke formål, at klubbens økonomiske midler og eventuelle aktiver skal anvendes.

Vedtaget på generalforsamlingen den 10. marts 2003 og senest på klubbens ordinære generalforsamling den 24. september 2019.